معرفی اداره سراها

  اداره سراهای دانشجویی در یک نگاه

      اداره سراهای دانشجویی شامل رییس اداره، کارشناس مسئول اداره، کارشناس اداره دو نفر (کارشناس سرای دخترانه و کارشناس سرای پسرانه)، انبار دار و مسئول هر سرا که در مجموع شامل 4 سرای دخترانه و 4 سرای پسرانه با ظرفیت کل در شرایط عادی با ظرفیت 1736 ظرفیت سراهای مجردی و 3 سرای متاهلی با ظرفیت 22 خانوار می باشد.

شرح وظایف افراد:

رئیس اداره سراهای دانشجویی:

-           اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط به نحوه اداره امور داخلی سراها.

-          نظارت برمراقبت در حفظ و ایمنی افراد، ساختمان ها، اموال سراها.

-          نظارت بر تامین وسایل و مایحتاج مورد نیاز سراها.

-          نظارت بر آماده نمودن سراها جهت استفاده دانشجویانی که مجاز به استفاده از آنها می‌باشند.

-          نظارت بر ارائه کمک های لازم به دانشجویان در مواقع اضطراری با همکاری واحد و سازمان‌های ذیربط.

-          نظارت بر سهمیه بندی اطاق‌های سراها متناسب با تعداد دانشجویان دانشکده‌ها.

-          نظارت بر دریافت صحیح ودیعه و اجاره بها سراهای دانشجویی و واریز وجوه به حساب مربوطه و ارائه گزارش مالی به حسابدار امور دانشجویی.

-          نظارت بر حسن انجام امور انضباطی در خ سراهای دانشجویی و رعایت مقررات عمومی سکونت در خ سراها توسط دانشجویان.

-          ارائه گزارش‌های لازم در زمینه فعالیت های واحد به مقام مافوق.

کارشناس مسئول و ناظر سراها:

-          رسیدگی به پیش بینی و پیشنهاد تامین وسایل و مایحتاج مورد نیاز سراها به مدیریت مربوطه.

-          بررسی روند آماده نمودن سراها جهت استفاده دانشجویانی که مجاز به استفاده از آنها می‌باشند.

-          اجرای آئین نامه و دستورالعمل های مربوط به نحوه اداره امور داخلی سراها.

-          تامین سوخت و خدمات مورد نیاز سراها با همکاری سایر واحد ها در حدود امکانات.

-          بررسی مراقبت در حفظ و ایمنی افراد، ساختمان ها، اموال سراها.

-          بررسی ارائه کمک های لازم به دانشجویان در مواقع اضطراری با همکاری واحد و سازمان های ذیربط.

-          تنظیم برنامه کار متصدیان سراها و نظارت بر اجرای دقیق ضوابط تعیین شده توسط آنان.

-          تهیه و تدوین راه کار جلب همکاری دانشجویان بمنظور استفاده هر چه بهتر از امکانات سراها.

-          سهمیه بندی اطاق های سراها متناسب با تعداد دانشجویان دانشکده ها.

-          ارائه گزارش های لازم به مدیریت مربوطه و انجام سایر امور مربوطه

-          تهیه و ارسال فهرست اسامی دانشجویان ساکن در سراها به صندوق رفاه دانشجویان در پایان هر نیمسال تحصیلی.

 

 

 

کارشناس امور خوابگاه ها

-          تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل، مهمانی، اخراجی و ... از طریق سایت صندوق رفاه دانشجویان.

-          تسویه حساب کلیه دانشجویان در سایت گلستان.

-          ثبت دانشجویان ساکن در سراها در هر ترم تحصیلی در سایت صندوق رفاه دانشجویان.

-          ثبت کاردانشجویی کلیه دانشجویان حوزه معاونت دانشجویی در هر ترم تحصیلی.

-          ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در ابتدای هر سال تحصیلی.

-          ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه تابستان و اخذ هزینه.

-          اسکان دانشجویان متاهل در سراهای متاهلین و کلیه امور مربوط به آن.

-          بازدید از سراهای خواهران در صورت اخذ دستور از مافوق.

-          شرکت در کلاسهای آموزشی صندوق رفاه در ابتدای هر نیم سال تحصیلی.

-          بایگانی و پیگیری پرونده های دانشجویان سراهای خود گردان و تایپ و بایگانی اطلاعیه ها و نامه ها

مسئول خوابگاه

-          پیش بینی و درخواست تامین وسایل و مایحتاج مورد نیاز سراها به مدیریت مربوط.

-          آماده نمودن سراها جهت استفاده دانشجویانی که مجاز به استفاده از آن می‌باشند.

-          تامین سوخت و خدمات مورد نیاز سراها با همکاری سایر واحدها در حدود امکانات.

-          مراقبت در حفظ و ایمنی افراد، ساختمان ها، اموال سراها.

-          ارائه کمک های لازم به دانشجویان در مواقع اضطراری با همکاری واحد و سازمان‌های ذیربط.

-          جلب همکاری دانشجویان به منظور استفاده هر چه بهتر از امکانات سراها.

-          ارائه گزارش به موقع خرابی‌ها و نواقص به مسئول مربوطه و پیگیری در جهت رفع آنها.

-          ارائه گزارش های لازم به مسئول مربوطه.

انبار دار

-          تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها

-          رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش

-          ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارت های انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها

-          نگهداری مستمر حساب انبار و تهیه صورت های مالی لازم و همکاری با واحد مالیدرخواست خرید کالا با توجه به تقلیل موجودی انبار

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/12
تعداد بازدید:
2464