ریاست

آقای احمد داود زاده: رییس اداره سراهای دانشجویی
تلفن تماس :  84064305
نمابر:  84064309
ارتباط از طریق سامانه میزخدمت به آدرس  http://samad.app
 
شرح وظایف
    • نظارت بر حسن اجرای امور دانشجویی، فرهنگی، اداری و مالی و عمرانی خوابگاه های  دانشجویی

   • ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف در خوابگاه های دانشجویی

   • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات خوابگاه های دانشجویی

   • تعیین خط مشی اجرایی اداره در قالب سیاست های کلی دانشگاه

   • پیشنهاد نصب و عزل معاونین مسئولین خوابگاه های  دانشجویی

   • ایجاد هماهنگی به منظور جلب مشارکت های مردمی و نهادهای فراسازمانی به منظور جذب اعتبارات و امکانات موردنیاز خوابگاه های دانشجویی

   • انجام هماهنگی های لازم با سایر واحدهای سازمانی دانشگاه برای ارتقای خدمات کیفی و کمی خوابگاه های دانشجویی

   • انجام ماموریت های محوله بنا به تشخیص ریاست و معاونت دانشجویی – فرهنگی دانشگاه

   • شرکت در شورای مدیران حوزه معاونت دانشجویی

   • ارائه گزارش های سالیانه به مدیر خدمات دانشجویی و معاونت دانشجویی دانشگاه

   

تاریخ به روز رسانی:
1401/09/08
تعداد بازدید:
19035