کارشناسان
خانم مریم جمشیدی: کارشناس اداره سراهای دانشجویی
تلفن تماس: 84064306
1- پیگیری و اصلاح مشکلات ورود و خروج دانشجویان
2- ثبت نام دنشجویان ساکن در خوابگاه در هر ترم تحصیلی در سایت صندوق رفاه دانشجویان
3- تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل، مهمانی، اخراجی و ... از طریق سایت صندوق رفاه
4- تسویه حساب کلیه دانشجویان در سایت گلستان
5- ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در ابتدای هر سال تحصیلی
6- پیگیری پرونده های دانشجویان سراها
7- بازدید از سراهای دانشجویی خواهران

خانم زینب آدینه وند: کارشناس اداره سراهای دانشجویی
تلفن: 84064307
1- پیگیری و اصلاح مشکلات ورود و خروج دانشجویان
2- ثبت نام دنشجویان ساکن در خوابگاه در هر ترم تحصیلی در سایت صندوق رفاه دانشجویان
3- تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل، مهمانی، اخراجی و ... از طریق سایت صندوق رفاه
4- تسویه حساب کلیه دانشجویان در سایت گلستان
5- ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در ابتدای هر سال تحصیلی
6- پیگیری پرونده های دانشجویان سراها
7- بازدید از سراهای دانشجویی خواهران
 
 
آقای مهدی امیدی: کارشناس اداره سراهای دانشجویی
تلفن: 84064308
1- پیگیری و اصلاح مشکلات ورود و خروج دانشجویان
2- ثبت نام دنشجویان ساکن در خوابگاه در هر ترم تحصیلی در سایت صندوق رفاه دانشجویان
3- تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل، مهمانی، اخراجی و ... از طریق سایت صندوق رفاه
4- تسویه حساب کلیه دانشجویان در سایت گلستان
5- ثبت نام دانشجویان ورودی جدید در ابتدای هر سال تحصیلی
6- پیگیری پرونده های دانشجویان سراها
7- بازدید از سراهای دانشجویی برادران
8- تامین و تدارکات سرا ها 
 
آقای مهدی مخلص آبادی
1- پیگیری و اصلاح مشکلات ورود و خروج دانشجویان
2- پیگیری پرونده های دانشجویان سراها
3- بازدید از سراهای دانشجویی برادران
4- تامین و تدارکات سراهای دانشجویی 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/06/21
تعداد بازدید:
407
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.