كارشناسان
آقاي داودزاده: كارشناس مسئول اداره سراهاي دانشجويي
تلفن تماس: 84064307
1- پيگيري و اصلاح مشكلات ورود و خروج دانشجويان
2- ثبت نام دنشجويان ساكن در خوابگاه در هر ترم تحصيلي در سايت صندوق رفاه دانشجويان
3- تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل، مهماني، اخراجي و ... از طريق سايت صندوق رفاه
4- تسويه حساب كليه دانشجويان در سايت گلستان
5- ثبت نام دانشجويان ورودي جديد در ابتداي هر سال تحصيلي
6- پيگيري پرونده هاي دانشجويان سراها
7-بازديد از سراهاي دانشجويي برادران
 

آقاي پيرزاده: كارشناس اداره سراها ي دانشجويي
تلفن تماس: 84064306
1- پيگيري و اصلاح مشكلات ورود و خروج دانشجويان
2- ثبت نام دنشجويان ساكن در خوابگاه در هر ترم تحصيلي در سايت صندوق رفاه دانشجويان
3- تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل، مهماني، اخراجي و ... از طريق سايت صندوق رفاه
4- تسويه حساب كليه دانشجويان در سايت گلستان
5- ثبت نام دانشجويان ورودي جديد در ابتداي هر سال تحصيلي
6- پيگيري پرونده هاي دانشجويان سراها
7-بازديد از سراها برادران
 
 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/06
تعداد بازدید:
6581
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.