اداره سراي هاي دانشجويي

  

رييس اداره سراهاي دانشجويي: خانم عباسپور

پست الكترونيك :  khabgah{@}kntu.ac.ir

    تلفن تماس :  84064305

    نمابر:  88872326

 ارتباط از طريق پيامك: 3000153600

    شرح وظايف

     نظارت بر حسن اجراي امور دانشجويي، فرهنگي، اداري و مالي و عمراني سراهاي دانشجويي

    ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف در سراهاي دانشجويي

    نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات سراهاي دانشجويي

    تعيين خط مشي اجرايي اداره در قالب سياست هاي كلي دانشگاه

    پيشنهاد نصب و عزل معاونين مسئولين سراهاي معاونت دانشجويي

    ايجاد هماهنگي به منظور جلب مشاركت هاي مردمي و نهادهاي فراسازماني به منظور جذب اعتبارات و امكانات موردنياز سراهاي دانشجويي

    انجام هماهنگي هاي لازم با ساير واحدهاي سازماني دانشگاه براي ارتقاي خدمات كيفي و كمي سراهاي دانشجويي

    انجام ماموريت هاي محوله بنا به تشخيص رياست و معاونت دانشجويي  فرهنگي دانشگاه

    شركت در شوراي مديران حوزه معاونت دانشجويي

    ارائه گزارش هاي ساليانه به مدير خدمات دانشجويي و معاونت دانشجويي دانشگاه

   

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/06
تعداد بازدید:
12926
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.