كارشناسان
سركار خانم  اينانلو: كارشناس اداره خوابگاه ها
تلفن تماس: 84064306
1- پيگيري و اصلاح مشكلات ورود و خروج دانشجويان
2- ثبت نام دنشجويان ساكن در خوابگاه در هر ترم تحصيلي در سايت صندوق رفاه دانشجويان
3- تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل، مهماني، اخراجي و ... از طريق سايت صندوق رفاه
4- تسويه حساب كليه دانشجويان در سايت گلستان
5- ثبت نام دانشجويان ورودي جديد در ابتداي هر سال تحصيلي
6- پيگيري پرونده هاي دانشجويان خوابگاه ها
7-بازديد از خوابگاه خواهران
8- مسئول سايت
 
سركار خانم عباسپور: كارشناس اداره خوابگاه ها
تلفن تماس: 84064307
1- تسويه حساب دانشجويان فارغ التحصيل، مهماني، اخراجي و ... از طريق سايت صندوق رفاه
2- تسويه حساب كليه دانشجويان در سايت گلستان
3- ثبت نام دانشجويان ساكن در خوابگاه در هر ترم تحصيلي در سايت صندوق رفاه
4- ثبت كار دانشجويي كليه دانشجويان حوزه معاونت دانشجويي در هر ترم تحصيلي
5- ثبت نام دانشجويان ورودي جديد در ابتداي هر سال تحصيلي
6- اسكان دانشجويان متاهل در خوابگاه متاهلين و كليه امور مربوطه
7- بازديد از خوابگاه خواهران
8- كارشناس رابط بين صندوق رفاه و اداره خوابگاه ها
 
جناب آقاي محمد پيرزاده متصدي پيگيري  امور خوابگاه ها
تلفن تماس: 84064308
1- پيگيري امور اداري و رفاهي خوابگاه ها
2- بازديد از خوابگاه برادران
3- بايگاني و پيگيري پرونده هاي دانشجويان خوابگاه ها
 
جناب آقاي حسين تقي پور بنام : متصدي پيگيري  امور خوابگاه ها
تلفن تماس: 84064308
1- پيگيري امور اداري و رفاهي خوابگاه ها
2- بازديد از خوابگاه برادران
3- بايگاني و پيگيري پرونده هاي دانشجويان خوابگاه ها
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/02/09
تعداد بازدید:
2503
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.